Tweet Açıkhava Reklamcılığı: 2013

15 Aralık 2013 Pazar

Impacto Açıkhava Etki Araştırması


IMPACTO: Açıkhava Etki Araştırması

Açıkhava, diğer mecralara göre daha az araştırılıyor ve reklamverenler tarafından yaptırılan reklam izleme araştırmalarına daha sınırlı kapsamda dahil ediliyor. Ströer Kentvizyon, sektördeki bu açığı kapamak, mecranın marka ve kampanyalara olan etkisini ortaya koymak, ajans ve reklamverenleri bilgilendirmek amacıyla bir açıkhava etki araştırması olan Impacto’yu, GfK Türkiye’nin uzman rehberliğinde ve denetiminde hayata geçirdi.
Impacto, kentsel hareketliliğin dinamiklerine ışık tutmak, mobil kişilerin açıkhava mecrasına bakışını ve algısını anlamak ve diğer mecralarla birlikte açıkhavanın reklam kampanyalarına olan etki ve katkısını ölçmek için 2013 başından beri düzenli olarak yürütülüyor.
Araştırma sadece İstanbul’u değil aynı zamanda reklamverenlerin en çok yatırım yaptıkları Ankara, İzmir ve Bursa illerini de kapsamakta. Impacto’ya dahil edilmesi planlanan her bir kampanyanın bitimini takiben 15-50 yaş grubu, ABC sosyo-ekonomik statüye sahip ve haftada en az 3 gün dışarıda vakit geçiren 150 kişi ile bilgisayar destekli yüzyüze anket yöntemi (CAPI) kullanılarak görüşmeler yapılıyor. Demografik dağılımlarda şehirlerin temsiliyeti esas alınıyor.
Kampanya seçimleri farklı kriterleri içermekte. Gıda kategorisinden bilgi teknolojileri kategorisine kadar açıkhavada reklam yatırımı bulunan tüm kategorilerin kapsanması araştırmanın ana hedeflerindendir. Amaç, bütünsel sonuçların yanı sıra kategori bazlı kampanya değerlendirmeleri yapılması ve açıkhavanın her bir kategorideki etkisini ayrıştırmaktır.
Bunun yanı sıra kampanyalar, farklı kampanya türleri, farklı kreatif tasarımlar, farklı mecra ve açıkhava kullanımları ve ağırlıkları gibi birçok öğe dikkate alınarak seçilmekte ve geniş bir veri haznesi oluşturulmaya çalışılmaktadır.
Yeter miktarda örneklem biriktiğinde GfK Türkiye’nin uzman ekibi tarafından geliştirilecek bir modelleme ile reklamverenlere yatırımlarının geri dönüşü için projeksiyon yapılması planlanmaktadır. Araştırmanın uzun vadede, ajanslara ve reklamverenlere fayda sağlayacak bir optimizasyon aracına dönüşebilmesi için çalışmalar sürmektedir.

Kentsel Hareketlilik


Araştırma kapsamında Ocak – Temmuz 2013 tarihleri arasında yürütülen 23 kampanya için İstanbul, Ankara ve İzmir’de ABC SES gruplarına dahil 15-50 yaş arası 3451 kişi ile görüşüldü. Araştırmanın ilk bölümünü kentsel hareketlilik oluşturmakta. Impacto’dan elde edilen bulgular İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa toplam olarak bakıldığında haftada ortalama 6 gün dışarı çıkıldığını ve gün bazında ortalama 1 saat 53 dakika dışarıda vakit geçirildiğini gösteriyor. Haftada en az beş gün dışarı çıkanların oranı %84 ve bu oran erkekler özelinde bakıldığında %91’e kadar çıkıyor. Erkeklerin çalışma oranı kadınlara kıyasla daha fazla olduğu için kadınlardan çok daha sık dışarı çıktıkları gözlemlenmekte.
Dışarı çıkma nedenlerine bakıldığında erkeklerde işe gitmek ve gezmek ilk sırada gelirken, kadınlar için en önemli motivasyonun gezmenin yanı sıra alışveriş yapmak olduğu gözlemleniyor. Erkeklerin özellikle spor yapmak veya spor etkinliği izlemek için kadınlardan daha fazla dışarı çıktığı da bulgular arasında.
Görüşülen kişilerin sokakta geçirdiği vakit hergün ortalama 1 saat 53 dakika. Görüşülen kişiler bir segmentasyon analizine tabi tutulduğunda yoğun, orta ve az mobil olmak üzere alt kümelere ayrılmakta. Bu bağlamda bakıldığında yoğun mobil kişilerin (%17) dışarıda geçirdiği süre ortalama 4 saat 23 dakika iken az mobil kişilerin (%40) günde ortalama 50 dakika dışarıda vakit geçirdikleri gözlemlenmekte. Ancak dışarıda kalınan süre ister yoğun ister az olsun, görüşülen kişiler haftada ortalama 6 gün dışarıda vakit geçirmekteler.
Kentsel mobilitenin bel kemiğini oluşturan ulaşım araçlarında geçirilen süre de Impacto dahilinde sorgulandı ve çıkan sonuçlar gösteriyor ki mobil kişilerin %84’ü toplu taşıma araçları ile; %29’u özel araç veya taksi ile; %40’ı ise yaya veya bisikletle hareket ediyor. Dört büyük ilde de birçok kişinin birden çok ulaşım yöntemini birleştirerek hareket ettiği izlendi. Düzenli araç kullanım oranı ortalamada %20 iken sadece erkeklere bakıldığında bu oranın kadınlara göre; yoğun mobil kişilere bakıldığında ise genele göre çok daha yüksek olduğu ortaya çıkıyor. Kadınların düzenli araç kullanımları hafta sonları önemli derecede artıyor.

Açıkhava Mecra Algısı


Araştırma kapsamında Ocak – Temmuz 2013 tarihleri arasında yürütülen 23 kampanya için İstanbul, Ankara ve İzmir’de ABC SES gruplarına dahil 15-50 yaş arası 3451 kişi ile görüşüldü. Impacto kapsamında cevap aranan önemli konulardan biri nihai tüketicinin açıkhava mecra algısı. Sokaktaki insanın açıkhava ünitelerine bakışının yanı sıra; açıkhavanın reklam kampanyalarına katkısı ve mecra karması içerisindeki etkisi de tüketici gözünden incelendi.
Araştırma için görüşülen kişilere, fotoğraf ve açıklamalar ile desteklenmiş açıkhava reklam üniteleri gösterilerek, son bir hafta içerisinde bu ve benzeri reklam panolarını görüp görmedikleri soruldu. Buna göre; 10 kişiden 9’u en az 1 açıkhava reklam ünitesi gördüğünü belirtiyor. Açıkhava reklam ünitelerinin bilinirliği %90’ın üstünde.
En çok bilinen açıkhava reklam ünitelerinin başında İstanbul için billboard (%95) gelirken, 3 büyük Anadolu ili (Ankara, İzmir ve Bursa) için en fazla bilinen reklam ünitesinin otobüs durakları (%96) olduğu ortaya çıkıyor.
Katılımcılara sokakta gördükleri açıkhava reklam üniteleri hakkındaki fikirleri de soruldu. Buna göre her 10 kişiden 7’si “hareketli/dönen” ve “büyük” reklam ünitelerinin daha dikkat çekici olduğunu belirtti. Ocak 2013 itibari ile sadece İstanbul’da boy göstermeye başlayan Giantboard, her 10 kişiden 9’unun hafızasına girerek büyüklüğün dikkat çekici olduğunu vurguluyor.
İstanbul’a son dönemde yerleştirilmeye başlanan hareketli, cam kaplı ve içten aydınlatmalı Billboard Plus reklam üniteleri de %91 oranında bilinirlikle “dönen ve büyük” özelliğinin etkisini kanıtlıyor.
Araştırma kapsamında görüşülen kişilerin %59’u alışverişe giderken sokaktaki reklam panolarına daha çok dikkat ettiğini belirtirken; %63’ü açıkhava reklam ünitelerinde yer alan indirim haberlerinin hemen dikkat çektiğini belirtiyor. Bu oran kadınlar özelinde %65’e yükseliyor.
Görüşülen kişilere televizyondan internete 8 farklı mecrada yayınlanan reklamlar hakkında hangi ifadeleri uygun buldukları soruldu. Çıkan sonuçlara göre en dikkat çeken reklamlar % 41 ile açık ara açıkhava reklamları. Televizyon reklam kampanyalarının dikkat çekme oranı %36. Merak uyandırma ve bilgilendirme konusunda da açıkhavanın TV’yi yakından takip ettiği görülüyor. “Merak uyandırır” diyenlerin oranı açıkhava için %34, televizyon için %35. Gazete reklamlarını daha bilgilendirici bulan katılımcıların %31’i açıkhava, %33’ü ise televizyon reklamlarını bilgilendirici bulmakta. Sonuç olarak, dışarıda vakit geçiren kişiler için, açıkhava reklamlarının TV reklamları kadar önemli bir etkiye sahip olduğu izlendi.

Açıkhava Etkisi 

Araştırma kapsamında Ocak – Temmuz 2013 tarihleri arasında yürütülen 23 kampanya için İstanbul, Ankara ve İzmir’de ABC SES gruplarına dahil 15-50 yaş arası 3451 kişi ile görüşüldü. Impacto kapsamında incelenen konulardan biri de açıkhava mecrasının reklam kampanyalarına ve markalara olan etkisi.
Araştırma için görüşülen kişilere reklam kampanyaları logosuz olarak gösterildiğinde ve hangi mecradan hatırladıkları sorulduğunda kampanyayı hatırlayan her 10 kişiden 7’sinin açıkhavadan hatırladığı ortaya çıktı. Kampanyaların en çok hatırlandığı TV’yi (%89) takiben açıkhava, %72 ile diğer mecraların büyük bir farkla önüne geçmektedir (internet & sosyal medya %32, gazete %25, radyo %24 ve dergi %18).
Açıkhava mecrasının, açıkhava kullanılan kampanyalarda marka ve reklam bilinirliğini yükseltmesinin yanı sıra genel marka ve reklam bilinirliğine etki etmesi Impacto’nun çarpıcı bulgularından biri olarak ortaya çıkıyor.
Yardımsız marka bilinirliği hem TV hem açıkhava için %59 iken, yardımsız reklam bilinirliği; kampanyaları açıkhavadan hatırlayanlar bazında %55, TV’den hatırlayanlar bazında %51’dir.
Açıkhavaya ait sık kullanılan poster formatlarının ayrı ayrı marka ve reklam bilinirliğine katkıları incelendiğinde büyük formatların küçük formatlara göre daha fazla katkı sağladığı görülmekte.
Impacto Açıkhava Etki Araştırması’nda test edilen 23 reklam kampanyası bazında katılımcılara; beğeni, farkılılaşma, bilgilendirme, ikna edicilik ve ağızdan ağıza pazarlama başlıkları altında 15 ifadeye katılım dereceleri soruldu. Kampanyayı açıkhavada görenlerle, açıkhavada görmeyenlerin ifadelere katılımları karşılaştırıldığında, kampanyayı açıkhavadan görenlerin ifadelere daha yüksek oranlarda pozitif katıldığı görülmektedir.
Kampanyayı açıkhava mecrasında görenler ile görmeyenler arasındaki en yüksek fark ağızdan ağıza pazarlamaya katkısı anlamında gözlemlenmektedir. Kampanyaları açıkhavadan görenlerin kampanya hakkında eş, dost, arkadaş, sosyal çevresi ile konuşma oranı %59 iken kampanyayı açıkhavadan görmeyenlerin oranı %45’te kalmaktadır.
Kampanyayı “inandırıcı bulma”, “ikna edici bulma”, “reklamı gördükten sonra ürün ve marka hakkında araştırma isteği uyandırma” ve “deneme/satın alma isteği uyandırma” ifadelerinin ortalama %52 olan katılım skoru, kampanyayı açıkhavada görenler bazında %61’e yükselmektedir.
Impacto ile markaların genel bilinirlikleri, markalar hakkında ne kadar bilgi sahibi olunduğu ve markaların satın alınma ve kullanılma oranları da sorgulanıyor. Bu bilgiler bir piramit şeklinde örgütlenerek markanın genel bilinirliğinden en sık kullanıldığı duruma kadar tüm basamaklarda mecraların katkısı tek tek analiz ediliyor.
Toplam 23 kampanyayı açıkhavadan görenler ve TV’den görenler bazında hazırlanan marka piramitleri karşılaştırıldığında açıkhavanın bilinirlik yaratmadan, sık kullanmaya kadar tüm aşamalarda TV kadar etkili olduğu görüldü.

Daha ayrıntılı bilgi için lütfen Ströer Kentvizyon Araştırma Birimi ile iletişime geçiniz. 

Kaynaklar
Impacto Açıkhava Etki Araştırması
Kentsel Hareketlilik
Açıkhava Mecra Algısı
Açıkhava Etkisi

Detaylı bilgi için Tuğba Taş'a teşekkürler.

13 Kasım 2013 Çarşamba

MediaCat Felis 2013 Ödülleri sahiplerini buldu


BÜYÜK ÖDÜLLER
Dijital Bölüm Büyük Ödülü: Kompüter (Miller Music Tour 2013 /Anadolu Efes)
Medya Bölümü Büyük Ödülü: TBWA\ISTANBUL (BMW Park Sensörü / BMW)
Yılın Reklamvereni: Unilever
Yılın Dijital Ajansı: C-Section
Yılın Medya Ajansı: Mindshare


Medya Bölümü


MECRA KATEGORİLERİ

En İyi Televizyon Medya Kullanımı
İşin Başlığı: Çiftçi Programı
Ajans: OMD
Reklamveren: Vodafone

En İyi Ürün Yerleştirme
İşin Başlığı: Cipso Entegrasyon
Ajans: Mindshare
Rekylamveren: Kraft

En İyi Sinema Medya Kullanımı
İşin Başlığı: Film başlamak üzere
Ajans: Mindshare
Reklamveren: Turkcell

En İyi Gazete Medya Kullanımı
İşin Başlığı: Efes Şok Soğuk
Ajans: TIME
Reklamveren: Efes Pilsen

En İyi Dergi Medya Kullanımı
İşin Başlığı: Fiat 500 Mıknatıslı Jant
Ajans: People Communications
Reklamveren: Fiat

En İyi Radyo Medya Kullanımı
İşin Başlığı: Kesintisiz iletişim testi
Ajans: Mindshare
Reklamveren: Turkcell

En İyi Açıkhava Medya Kullanımı
İşin Başlığı: Pınar Süt büyüyen raketler
Ajans: Universal McCann
Reklamveren: Pınar

En İyi Instore Medya Kullanımı
İşin Başlığı: Efes bayi posterleri
Ajans: TBWA\İSTANBUL
Reklamveren: Efes Pilsen

En İyi Ambiant Medya Kullanımı – Küçük Ölçekli
İşin Başlığı: Rexona ile otobüsler duş ferahlığında
Ajans: Mindshare
Reklamveren: Unilever

En İyi Ambiant Medya Kullanımı - Büyük Ölçekli
İşin Başlığı: BMW park sensörü
Ajans:TBWA\İSTANBUL
Reklamveren: BMW

En İyi Özel Etkinlik Kullanımı
İşin Başlığı: Beklenmedik misafir
Ajans: C-Section
Reklamveren: Coca-Cola

En İyi Markalı İçerik ve Sponsorluk Kullanımı
İşin Başlığı: Rock'n Coke'ta Ben Niye Yokum?
Ajans: C-Section
Reklamveren: Coca-Cola

Tüketiciyle En İyi Bağ Kurma
İşin Başlığı: Beklenmedik misafir
Ajans: C-Section
Reklamveren: Coca-Cola

En İyi Doğrudan Pazarlama Medya Kullanımı
İşin Başlığı: Cepteki eski paralar
Ajans: Tribal Worldwide
Reklamveren: Au Vintage

En İyi Yeni Medya Kullanımı
İşin Başlığı: BMW park sensörü
Ajans:TBWA\İSTANBUL
Reklamveren: BMW

En İyi Yerel Medya Kullanımı
İşin Başlığı: Efes bayi posterleri
Ajans: TBWA\İSTANBUL
Reklamveren: Efes Pilsen

En İyi Çoklu Medya Kullanımı
İşin Başlığı: Magnum Pink & Black
Ajans: Mindshare
Reklamveren: Algida/Unilever


HEDEF KİTLE KATEGORİLERİ

Çocuk ve Gençlik (5-18 yaş)
İşin Başlığı: Meslek Lisesi Memleket Meselesi
Ajans: V for Viral
Reklamveren: Koç Holding

Erkekler
İşin Başlığı: Gözümüz TV’de, maçlar cepte
Ajans: OMD
Reklamveren: Vodafone

Kadınlar
İşin Başlığı: 2Kadın 2Hayat
Ajans: Mediacom
Reklamveren: P&G

Özel Hedef Kitleler
İşin Başlığı: Büyütme Butonu
Ajans: Works
Reklamveren: Atasun Optik

SEKTÖREL KATEGORİLER
Hızlı Tüketim Ürünleri
İşin Başlığı: Rock'n Coke'ta Ben Niye Yokum?
Ajans: C-Section
Reklamveren: Coca-Cola

Araç ve Otomotiv Servisleri
İşin Başlığı: BMW Park Sensörü
Ajans: TBWA\Istanbul
Reklamveren: BMW

Perakende ve E-Ticaret
İşin Başlığı: Son teknoloji anneler
Ajans: 41? 29!
Reklamveren: Teknosa

Basın ve Medya
İşin Başlığı: FIC Felis 2012 uygulamaları
Ajans: C2A
Reklamveren: FIC

Kurumsal İmaj ve Enformasyon
İşin Başlığı: Meslek Lisesi Memleket Meselesi
Ajans: V for Viral
Reklamveren: Koç Holding

Hayır Kurumları, Kamu Sağlığı ve Güvenliği, Kamu Bilinçlendirme Mesajları
İşin Başlığı: Meslek Lisesi Memleket Meselesi
Ajans: V for Viral
Reklamveren: Koç Holding


Dijital Bölümü

En yaratıcı web sitesi
İşin Başlığı: Miller Music Tour 2013
Ajans: Kompüter
Reklamveren: Anadolu Efes

En yaratıcı dijital reklam uygulaması
İşin Başlığı: Büyütme Butonu
Ajans: Works
Reklamveren: Atasun Optik

En yaratıcı advergame (platform bağımsız)
İşin Başlığı: Operasyon Detan
Ajans: iGOA
Reklamveren: Detan/Ecszacıbaşı

En Yaratıcı Engagement Stratejisi
İşin Başlığı: Turkcell Profesyoneller Kulübü Twitter Hesabı
Ajans: Wanda Digital
Reklamveren: Turkcell

En Yaratıcı Platform Kullanımı
İşin Başlığı: Miller Music Tour 2013
Ajans: Kompüter
Reklaveren: Efes Pilsen

En Yaratıcı Topluluk Yönetimi
İşin Başlığı: gnctrkcll
Ajans: Wanda Digital
Reklamveren: Turkcell

En Yaratıcı Sosyal Medya Uygulaması - Hizmet Kategorileri
İşin Başlığı: #BirTweetimeBakar
Ajans: OMD
Reklamveren: ING Bank

En Yaratıcı Sosyal Medya Uygulaması – Ürün Kategorileri
İşin Başlığı: Miller Music Tour 2013
Ajans: Kompüter
Reklaveren: Efes Pilsen

En Yaratıcı Twitter Hesap Kullanımı (Marka ve Kişi)
İşin Başlığı: #olsadayesek
Ajans: Plasenta Conversation Agency
Reklamveren: Coca-Cola

En Yaratıcı Viral Proje
İşin Başlığı: Son Teknoloji Anneler
Ajans: 41? 29!
Reklamveren: Teknosa

En Yaratıcı Mobil Reklam
İşin Başlığı: Ağaç Büyütme
Ajans: Medina Turgul DDB & Tribal Worldwide
Reklamveren: İş Bankası

En Yaratıcı Mobil Uygulama
İşin Başlığı: Arazi Ol
Ajans: Voden

En Yaratıcı Dijital Mecra Uygulaması
İşin Başlığı: iPhone5 Almak İstediğinizde Ne Yaparsınız?
Ajans: OMD
Reklamveren: Vodafone

Ufuk Açan Dijital Fikirler
İşin Başlığı: Miller Music Tour 2013
Ajans: Kompüter
Reklaveren: Efes Pilsen

En Yaratıcı Dijital Sosyal Sorumluluk Projesi
İşin Başlığı: 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü Kampanyası
Ajans: Mobi Wan
Reklamveren: SCA

En Yaratıcı Dijital Hikâye Anlatımı Projesi
İşin Başlığı: Senin Yören Senin Hikâyen
Ajans: Plasenta Conversation Agency
Reklamveren: Coca-Cola

Yaratıcı Dijital Markalı İçerik Çalışması
İşin Başlığı: Rock'n Coke'ta Ben Niye Yokum?
Ajans: C-Section
Reklamveren: Coca-Cola

En Yaratıcı Dijital Outof Home
İşin Başlığı: Sihirli Ayna
Ajans: 41? 29!
Reklamveren: Rexona


Yaratıcılık Bölümü

FİLM KATEGORİLERİ

Gıda ve İçecek
İşin Başlığı: Eti, Eti, Eti! Kulaklık
Ajans: Güzel Sanatlar Saatchi & Saatchi
Reklamveren: ETİ

Kozmetik ve Kişisel Bakım ve Sağlık Ürün ve Hizmetleri
İşin Başlığı: Bruno
Ajans: Güzel Sanatlar Saatchi & Saatchi
Reklamveren: Abdi İbrahim

Otomotiv, Otomotiv Ürün ve Hizmetleri
İşin Başlığı: 500L Lansman - Mimar
Ajans: Leo Burnett İstanbul
Reklamveren: Fiat

Finans, Bankacılık ve Sigorta
İşin Başlığı: Anadolu Sigorta - MR
Ajans: TBWA\ISTANBUL
Reklamveren: Anadolu Sigorta

Telekomünikasyon ve İletişim
İşin Başlığı: 6000 çekim noktası – Hülya Koçyiğit
Ajans: Alametifarika
Reklamveren: Turkcell

Perakende, Restoran, Fast Food, AVM, E-Ticaret Turizm, Eğlence ve Ulaşım
İşin Başlığı: En iyiler avrupanın en iyi havayoluyla uçuyor
Ajans: Alametifarika
Reklamveren: THY

Medya, Basın, Yayın
İşin Başlığı: Kardeşlik zamanı
Ajans: Alametifarika
Reklamveren: Zaman

Kurumsal İmaj, Strateji, İletişim
İşin Başlığı: Anadolu Efes
Ajans: TBWA\ISTANBUL
Reklamveren: Anadolu Efes

Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Kamuoyu Bilinçlendirme
İşin Başlığı: UFO beni uzaya götür
Ajans: Sniper Media
Reklamveren: UFO


BASIN KATEGORİLERİ

Gıda ve İçecek
İşin Başlığı: Activia -Şişkinlik
Ajans: Y&R İstanbul
Reklamveren: Danone

Kozmetik ve Kişisel Bakım ve Sağlık Ürün ve Hizmetleri
İşin Başlığı: TEPE diş ipi
Ajans: TBWA\ISTANBUL
Reklamveren: TEPE

Ev Bakım ve Temizlik Ürünleri
İşin Başlığı: Domestos Relansman
Ajans: Branditbeyond
Reklamveren: Unilever

Ev Araç ve Gereçleri, Mobilya ve Dekorasyon
İşin Başlığı: Küpe
Ajans: Brand Experience Designers
Reklamveren: 3M

Otomotiv, Otomotiv Ürün ve Hizmetleri
İşin Başlığı: Yoldaki riskler
Ajans: Y&R İstanbul
Reklamveren: Pirelli

Finans, Bankacılık ve Sigorta
İşin Başlığı: Ana Odeabank Ticari'O - Uçak
Ajans: Y&R İstanbul
Reklamveren:Odeabank

Telekomünikasyon ve İletişim
İşin Başlığı: Tivibu
Ajans: TBWA\ISTANBUL
Reklamveren: Tivibu

Perakende, Restoran, Fast Food, AVM, E-Ticaret Turizm, Eğlence ve Ulaşım
İşin Başlığı: Whopper'lı araç kullanmayın
Ajans: Y&R İstanbul
Reklamveren: TAB Gıda

Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Kamuoyu Bilinçlendirme
İşin Başlığı: Mutlu Aile Tablosu
Ajans: Medina Turgul DDB
Reklamveren: Hürriyet


OOH KATEGORİLERİ

Otomotiv, Otomotiv Ürün ve Hizmetleri
İşin Başlığı: Kim demiş hep starlar karşılanır diye
Ajans: Publicis Yorum
Reklamveren: Renault

Finans, Bankacılık ve Sigorta
İşin Başlığı: EARTH HOUR / Bir Dakika Karanlık Doğayı Aydınlatır
Ajans: Concept
Reklamveren:Şekerbank

Perakende, Restoran, Fast Food, AVM, E-Ticaret Turizm, Eğlence ve Ulaşım
İşin Başlığı: Yumurtalı Kahvaltı
Ajans:Leo Burnett İstanbul
Reklamveren: Anadolu Restoran İşletmeleri

Perakende, Restoran, Fast Food, AVM, E-Ticaret Turizm, Eğlence ve Ulaşım
İşin Başlığı: ETİ Çocuk Tiyatrosu
Ajans:Çisenti Sanat
Reklamveren: ETİ

Ambiant
İşin Başlığı: Sesli Sevgi
Ajans:C-Section
Reklamveren: Coca-Cola

Felis 2013 Facebook Sayfasından Fotograflar
Kaynak (Tam listenin pdf'i)
Mediacat haberi
@MediacatFelis
#felis2013
#felisodulleri
bigumigu
elmaaltshift